image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Tân An, giai đoạn 2023 – 2025

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030; Thực hiện Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 3244/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh Long An về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Long An, UBND thành phố Tân An thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2023 – 2025 với các nội dung sau:

1. Cơ sở của việc sắp xếp đơn vị hành chính Phường 1 và Phường 2:

Phường 1 có diện tích tự nhiên là 0,697 km2, đạt 16,67% so với tiêu chuẩn; quy mô dân số là 11.658 người, đạt 166,53% so với tiêu chuẩn quy định. Do đó, Phường 1 là đơn vị hành chính thuộc diện bắt buộc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

Phường 2 có diện tích 1,394 km2đạt 25,34% so với tiêu chuẩn;quy mô dân số là 17.093 người, đạt 244,19% so với tiêu chuẩn quy định, Phường 2 là đơn vị hành chính khuyến khích sắp xếp trong giai đoạn 2023 - 2025, nếu không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính với Phường 1 trong giai đoạn 2023 – 2025 sẽ là đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2025–2030 vì có diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% so tiêu chuẩn quy định.

Anh-tin-bai

2. Về tên gọi:

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính Phường 1 và Phường 2, tên đơn vị hành chính mới dự kiến là Phường 1 (Thành phố sẽ chờ lấy ý kiến của cử tri).

Lý do:

- Phường 1 là trung tâm kinh tế chính trị của thành phố Tân An, là đơn vị có nhiều cơ quan hành chính tỉnh đóng trên địa bàn. Theo đó, Phường 1 được Bộ Quốc phòng công nhận xã, phường trọng điểm về quốc phòng, an ninh theo Quyết định số 2414/QĐ-BQP ngày 01/7/2022. Đơn vị có 03 di tích lịch sử văn hóa được UBND tỉnh xếp hạng là di tích cấp tỉnh, gồm: di tích Nhà Tổng Thận, di tích Nhà thuốc Minh Xuân đường và di tích Miếu Quan Thánh đế; trong đó, di tích Nhà Tổng Thận và di tích Nhà thuốc Minh Xuân đường là 02 di tích ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động của Tỉnh ủy Tân An (1936-1945), là nơi Đảng bộ Tân An mở một số hội nghị quan trọng cho cuộc giành chính quyền vào tháng 8/1945, trong đó, di tích Nhà Tổng Thận lúc đó được chọn làm trụ sở hoạt động công khai đầu tiên của Tỉnh ủy Tân An. Ngoài ra, di tích Miếu Quan Thánh đế được hình thành vào cuối thế kỷ 19, Miếu Quan Thánh đế là Miếu của người Hoa nhưng vẫnthấy được văn hóa Việt, là kết quả của quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa, là sự giao thoa và tiếp xúc văn hóa giữa người Việt và người Hoa trên địa bàn Phường 1 trong nhiều thập kỷ qua.

- Sắp xếp đơn vị hành chính Phường 1 vào Phường 2 sẽ đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về phân loại đơn vị hành chính phường và tiêu chuẩn đơn vị hành chính nông thôn theo Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trong thời gian tới, khi thực hiện Đề án thành lập Phường từ các xã của thành phố Tân An sẽ lấy tên đơn vị hành chính mới là Phường 2.

3. Thời gian:

- Xây dựng Đề án sắp xếp cấp xã, hoàn thành chậm nhất ngày 10/3/2024.

- Tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hoàn thành trước ngày 20/4/2024.

- HĐND cấp xã, cấp huyện thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính; hoàn chỉnh, hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh.

+ Họp HĐND cấp xã, chậm nhất là ngày 30/4/2024.

+ Họp HĐND Thành phố, chậm nhất là ngày 10/5/2024.

+ Thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, chậm nhất là ngày 15/5/2024.

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, HĐND tỉnh thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

+ Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chậm nhất là ngày 22/5/2024.

+ Trình HĐND tỉnh, chậm nhất là ngày 27/5/2024.

- Trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chậm nhất là ngày 31/5/2024.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; khả năng quản lý của chính quyền cơ sở gắn với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; các cơ quan chức năng quản lý nhà nước có nhiệm vụ và trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và giao dịch ở đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp, chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp theo thẩm quyền./.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh