image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Phòng ban, đơn vị trực thuộc

1. Phòng Nội vụ:

 * Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

- Số điện thoại: 0272.3526575 - 0272.3523644 - 0272.3831700

- Địa chỉ email: pnvtanan@longan.gov.vn.

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

1. Ông Lê Hoài Hận, Phó Trưởng phòng phụ trách, ĐT: 0917 676 984.

2.  Ông Lê Công Khanh, Phó Trưởng phòng, ĐT: 090 9534224.

* Về vị trí, chức năng:

- Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về: tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

- Phòng Nội vụ thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước tỉnh Long An, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

- Số điện thoại: 0272.3628198         Fax: 0272.3820130

- Địa chỉ email: vpubtanan@longan.gov.vn.

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Chánh Văn phòng, ĐT: 0918 357 570

2. Ông Nguyễn Quốc Trinh, Phó Văn phòng , ĐT: 0986 960 016

3. Bà Nguyễn Thị Bích Thùy, Phó Văn phòng, ĐT: 0976 924 763

Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, gồm: y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An


- Email: ptctanan@longan.gov.vn

- Điện thoại: (0272) 3825793

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Trịnh Đăng Khoa, Trưởng phòng, ĐT: 091 9124676

- Ông Trần Quốc Nghĩa, Phó phòng, ĐT: 0977 096 497 

- Bà Huỳnh Thị Minh Thảo, Phó phòng, ĐT: 094 6674539

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

- Số điện thoại: 0272.3829571         

- Địa chỉ email: ptnmttanan@longan.gov.vn.

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Hồ Hoài Vũ, Trưởng phòng, ĐT: 0919458090

- Bà Trần Thị Hằng Nga, Phó phòng, ĐT: 0918127848

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An


- Email: ldtbxhtanan@longan.gov.vn

- Điện thoại: (0272) 3829276

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Hồ Duy Tâm, Trưởng phòng, ĐT: 090 9236 102

- Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0847522236

- Bà Phạm Nguyên Mai Khanh, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0938515644

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

6. Phòng Văn hoá và Thông tin:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 19, Ngô Quyền, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

- Số điện thoại: 02723.829.313

- Địa chỉ email: pvhtttanan@longan.gov.vn

* Thông tin lãnh đạo cơ quan:

1. Ông Nguyễn Hoàng Phi, Trưởng phòng, ĐT: 0946 409 611

2. Bà Lê Thị Ngọc Thuận, Phó trưởng phòng, ĐT: 0832665272

* Vị trí, chức năng

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố Tân An có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, phát thành truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin trên địa bàn thành phố.

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước Long An; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố Tân An; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Thông tin và Truyền thông.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

* Thông tin cơ quan:

- Email: pgdtanan@longan.gov.vn

- Điện thoại: (0272) 3828590

* Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Dương Nguyên Quốc, Trưởng phòng, ĐT: 0938 382 385

- Bà Hồ Thị Hồng Phương, Phó phòng, ĐT: 0986 476 575

- Bà Trần Thị Thu Sương, Phó phòng, ĐT: 0908 621 881

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

8. Thanh tra thành phố:

* Thông tin cơ quan:

 

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

- Điện thoại: (0272) 3826461


- Email: tratanan@longan.gov.vn

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Trịnh Quốc TháiChánh Thanh tra, ĐT: 091 8593946


Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

9. Phòng Tư pháp:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An


- Email: ptptanan@longan.gov.vn

- Điện thoại: (0272) 3829348

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Nguyễn Hùng Cường, Trưởng phòng, ĐT: 0973845966

- Bà Lê Thị Hồng Tuyến, Phó Trưởng phòng, ĐT: 0776937079

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và các công tác tư pháp khác.

10. Phòng Kinh tế:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

 

- Điện thoại: (0272) 3826317

- Email: pkttanan@longan.gov.vn

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Nguyễn Thái Bình, Trưởng phòng, ĐT: 085 8777737

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại;

11. Phòng Quản lý đô thị:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

 

- Điện thoại: (0272) 3826364


- Email: pqldttanan@longa.gov.vn

Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Ông Hà Quốc Hưng, Trưởng phòng, ĐT: 0903317531

- Ông Trần Văn Khiêm, Phó phòng, ĐT: 0916969307

- Ông Nguyễn Phước Toàn, ĐT: 0916487139

Tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà n­ước về kiến trúc; quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị).

12. Phòng Y tế:

* Thông tin cơ quan:

- Địa chỉ: 76 Hùng Vương Phường 2 Thành phố Tân An, Long An

 

- Email:pyttanan@longan.gov.vn

* Thông tin lãnh đạo cơ quan:

- Bà Trần Thị Thuỳ Trang, Phó Trưởng phòng phụ trách, ĐT: 0827835019

Tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện quản lý nhà nước về y tế: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; dân số; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thư viện ảnh